“Sportsko-rekreativni centar “ Bar je zajednica ljudi koji dijele ljubav prema sportu. Kroz naše turnire, takmičenja i društvene događaje, stvaramo platformu za povezivanje ljudi . Stvaramo nova prijateljstva i dijelimo  pozitivnu energiju. Zajedno gradimo atmosferu podrške i inspiracije.

Društvene mreže
Image Alt

Covid 19 i sportske aktivnosti

Covid 19 i sportske aktivnosti

COVID-19 i sportske aktivnosti
Nacionalni koordinacioni tim donosi novi set mjera u borbi protiv COVID-19, a nakon
preporuka u odjeljku sporta i sportskih aktivnosti, ograničenja i preporuke stupaju na
snagu počev od srijede, 6. maja 2020.godine.
Obavještavamo javnost da će „Sportsko – rekreativni centar“ doo Bar djelovati u skladu
sa naredbama i smjernicama za normalizaciju sportskih aktivnosti u svijetlu popuštanja
protivepidemijskih mjera prema COVID-19.

Institut za javno zdravlje je, u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih i NKT-om,
izradilo ove nacionalne smjernice koje regulišu uslove pod kojima će se određene sportske
aktivnosti obavljati u narednom periodu radi postepenog stvaranja uslova za
normalizaciju sportske oblasti. Poštovanje opštih mjera prevencije je od ključnog značaja.
Otpočinjanje sportskih aktivnosti odobrava se u svim sportovima. Sportske aktivnosti
realizovaće se po fazama, u skladu sa ovim Privremenim smjernicama. Ovo se odnosi na
aktivnosti svih sportista koji su u nadležnosti nacionalnih sportskih saveza, sportskih
klubova kao i sportskih društava, kao i na zajedničke i pojedinačne sportsko-rekreativne
aktivnosti.

Osnovni principi za nastavak sportskih aktivnosti su:

1. Ponovno bavljenje sportskim aktivnostima može doprinijeti poboljšanju
zdravstvenog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog aspekta crnogorskog društva.

2. Ponovno bavljenje sportskim aktivnostima ne smije ni na koji način ugroziti
zdravlje pojedinca ili zajednice.

3. Bavljenje sportskim aktivnostima zasnivaće se na objektivnim zdravstvenim i
naučnim informacijama kako bi se osiguralo da se sprovode bezbjedno i bez rizika
po zdravlje kao i da ne bi doprinijeli lokalnoj i raširenoj transmisiji COVID-19.

4. Sve odluke o ponovnom pokretanju sportskih aktivnosti moraju se donositi uz
pažljivo pozivanje na ove Privremene smjernice i to tek nakon bliskih konsultacija
nacionalnih sportskih saveza sa Institutom za javno zdravlje, Ministarstvom sporta
i mladih i NKT-om.

5. Dosadašnji dokazi ukazuju da aktivnosti na otvorenom predstavljaju niži nivo
rizika za prenos COVID-19. Nema jasnih naučnih podataka o rizicima sportskih
aktivnosti u zatvorenom prostoru, ali u ovom trenutku se pretpostavlja da je rizik
veći nego za sportske aktivnosti na otvorenom, čak i ako su preduzeti slični koraci
ublažavanja i prevencije.

6. Sportske aktivnosti koje podrazumijevaju učešće više sportista će se u narednom
periodu razvijati postepeno, kroz tri faze. Prva faza podrazumijeva individualne
treninge, bez kontakta. Druga faza uključuje obavljanje trenažnih aktivnosti u
grupama, gdje je omogućen kontakt, a treća faza takmičenja.

7. Striktne mjere ublažavanja rizika (uključujući izbjegavanje i fizičko distanciranje)
moraju se primjenjivati na sve druge aktivnosti u zatvorenom prostoru koje su
povezane sa sportom (npr. boravak u klupskim prostorijama, teretanama i slično).

8. Za sportiste i sportske organizacije mjere navedene u ovim smjernicama smatraju
se minimalnim osnovnim standardom koji treba da se ispune prije nastavka
treninga i aktivnosti. Sve dodatne mjere posebno one za specifične sportove koje za
cilj imaju dodatno očuvanje zdravlja sportista su poželjne.

9. U svakom trenutku sportske organizacije moraju odgovarati i poštovati direktive i
naredbe nadležnih zdravstvenih organa – Ministarstva zdravlja. Ponovno
eventualno otkrivanje lokalnih žarišta mogu zahtijevati od sportskih organizacija
da ponovo ograniče aktivnosti te, samim tim, sportski klubovi moraju biti spremni
da reaguju na odgovarajući način. Otkrivanje pozitivnog slučaja COVID-19 u
sportskoj organzaciji rezultiraće standardnim javnozdravstvenim odgovorom, koji
bi mogao uključivati karantin cijelog tima ili velike grupe, kao i svih bliskih
kontakata.

10. Za sada, zdravstveni rizici povezani sa masovnim okupljanjima su takvi da u
doglednoj budućnosti treninzi i sva sportska takmičenja treba da budu
organizovana bez gledalaca, sa minimalnim pomoćnim osobljem neophodnim za
podršku održavanju treninga i takmičenja.

11. Mjesta namijenjena za treninge i takmičenja po potrebi će se obići i ocijeniti kako
bi se osiguralo da se preduzimanje mjera za smanjenje rizika za one koji učestvuju
u sportu i one koji prisustvuju sportskim događajima obavlja na propisan način.

12. Sigurnost i dobrobit cjelokupnog crnogorskog društva biće prioritet u svim daljim i
konkretnim odlukama o ponovnom uspostavljanju takmičarskih sportskih
aktivnosti, koje će razmatrati Institut za javno zdravlje, Ministarstvo sporta i
mladih i NKT.

13. Odgovornost za poštovanje navedenih Privremenih smjernica je na nacionalnim
sportskim savezima, sportskih klubovima, sportskim društvima, sportistima,
stručnim licima u sportskim organizacijama kao i menadžmentu sportskih
objekata, u okvirima svojih nadležnosti.

Rekreativno korišćenje atletske staze SRC-a moguće je uz člansku karticu u terminima:
Od 07h-11h i od 14h-18h

Sve informacije o pravilima korišćenja i rekreativnim članskim karticama možete dobiti na broj telefona:
+382 63 200 440